[tintuc]UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định cho phép xây dựng đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường thuộc thị xã Diên Khánh.

Một góc huyện Diên Khánh.

Qua đánh giá sơ bộ, hiện nay, dân số huyện Diên Khánh đã hơn 145.000 người, cao hơn so với quy định thị xã là trên 100.000 người; diện tích tự nhiên của huyện đạt 343,8 km2 lớn hơn so với quy định là trên 200 km2. Hiện nay, huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành chính trực thuộc; khi lên thị xã sẽ thành lập 10 phường để đáp ứng quy định, gồm các địa phương: thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phú, Diên Phước, Suối Hiệp, Diên Sơn và Diên Điền. Một số tiêu chuẩn khác như loại đô thị, thu nhập bình quân đầu người, mức tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm gần nhất… được đánh giá đều đạt so với quy định lên thị xã.


Việc thành lập thị xã Diên Khánh và các phường trực thuộc trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc của huyện Diên Khánh hiện nay là phù hợp với các quy định hiện hành, tương xứng với vị thế của huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam, chương trình phát triển đô thị tỉnh cũng như huyện Diên Khánh. Việc xây dựng huyện Diên Khánh trở thành thị xã là hoàn toàn phù hợp với chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển Khánh Hòa cũng như các quy định của pháp luật về phát triển đô thị của tỉnh và của huyện Diên Khánh.


UBND tỉnh giao UBND huyện Diên Khánh xây dựng đề án thành lập thị xã và các phường thuộc thị xã Diên Khánh theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành; các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Diên Khánh thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025.


VĂN KỲ/ Báo Khánh Hòa

Nguồn : https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202212/ubnd-tinh-khanh-hoa-cho-phep-xay-dung-de-an-thanh-lap-thi-xa-dien-khanh-8272227/?fbclid=IwAR1uARjwqrzunsHsbUASeeIt8x8Cxb13B1yT-kBHtHhUS13X94WhHST8-y8

 [/tintuc]

LÊN TRÊN
Facebook